+(374)60-440-552
sitemap

Կազմակերպության կողմից օտարվող գույքեր

 • Նկար
  Նկարագրություն
  Արժեք
 • Կազմակերպության կողմից օտարվող գույքեր
  ՀՀ, ք. Երևան, համայնք Կենտրոն, Չարենցի 5շ. 20
  39,000,000 AMD
 • Կազմակերպության կողմից օտարվող գույքեր
  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս, Երևանյան փող. 22
  10,500,000 AMD
 • Կազմակերպության կողմից օտարվող գույքեր
  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս, Երևանյան փող. 22/1
  16,990,150 AMD
 • Կազմակերպության կողմից օտարվող գույքեր
  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս, Բաղրամյան փ., 2 նրբ., 12 հողամաս
  1,300,000 AMD
 • Կազմակերպության կողմից օտարվող գույքեր
  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս, 0.846 հա հող.
  1,300,000 AMD
 • Կազմակերպության կողմից օտարվող գույքեր
  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Հ. Արզոյան փ., 3-րդ նրբ., 7 բնակելի տուն
  7,836,026 AMD